Privacybeleid

SBM+ respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming (gebaseerd op Europese richtlijn 95/46/EU van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad aangaande de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en met betrekking tot het vrije verkeer van deze gegevens).

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker vrijwillig worden verstrekt via de verschillende websites worden opgeslagen op een bepaalde locatie (zie hieronder). Aangezien de gegevens worden verstrekt door de gebruiker, kan SBM+ niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid hieromtrent af.

U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen zoals voorzien in de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek met een bewijs van uw identiteit te richten aan SBM+ (Kapellei 157, 2980 Zoersel – 0032 3 380 10 20 – info@sbmplus.com ).

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die wordt gegenereerd door een website en wordt opgeslagen door uw webbrowser. Het doel hiervan is om informatie over u te onthouden, vergelijkbaar met een preferentiebestand gecreëerd door een softwareapplicatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds permanente en tijdelijke cookies aan anderzijds directe en indirecte cookies. Cookies zijn permanent als zij op de computer van de gebruiker aanwezig blijven, zelfs nadat de browser is afgesloten; tijdelijke cookies verdwijnen zodra de gebruiker de browser afsluit. Directe cookies worden verzonden door de website zelf; indirecte cookies zijn afkomstig van derden. Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren, zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies zijn bedoeld om een analyse van informatie mogelijk te maken, zoals het aantal bezoeken aan een website. Echter, andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

SBM+ gebruikt cookies voor zowel functionele als analytische doeleinden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de gebruikersbeleving voor bezoekers aan onze website te verbeteren en voor aanvullende communicaties gebaseerd op preferenties en surfgedrag. Persoonlijke details die worden verzameld via cookies worden gebruikt met als enige doel het aanbieden van gepersonaliseerde offertes en zullen nooit worden verkocht of verstrekt aan derden. Wij verzamelen analytische informatie over de bezoekers van onze sites voor interne marketingdoeleinden. Er worden geen gegevens verkocht of buiten SBM+ gebracht voor andere doeleinden.

Onze websites maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google voor statistische doeleinden. Google Analytics zelf gebruikt cookies (tijdelijke, permanente en directe) om te analyseren op welke manier bezoekers ‘onze site’ gebruiken. De informatie die door cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de SBM+ -websites (inclusief uw IP-adres, de tijd waarop de site werd bezocht, het type browser dat u gebruikt, de pagina’s die u bekijkt en de bestanden die u download) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapportages op te stellen voor SBM+ met betrekking tot de activiteit op de website. Google voldoet aan de Safe Harbor-principes (Veiligehavenbeginselen) en onderschrijft het Safe Harbor-programma dat wordt beheerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel.

E-mail-Disclaimer

Dit bericht is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de perso(o)n(en) aangeduid als ontvanger(s) en kan persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, stel de afzender dan onmiddellijk op de hoogte en verwijder dit bericht meteen van uw systeem. Het direct of indirect kopiëren, openbaar maken, verspreiden, printen, publiceren en/of het op enige andere wijze gebruiken van dit bericht of enig deel daarvan op welke wijze dan ook is strikt verboden als u niet de beoogde ontvanger(s) bent. Dit bericht en enige bijbehorende bijlagen kunnen niet worden geacht juridisch bindend te zijn onder welke omstandigheid dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBM+. SBM+ is niet verantwoordelijk voor enig verlies en/of enige schade die wordt veroorzaakt door onjuistheden en/of omissies in haar e-mailberichten.

Website-Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de verschillende SBM+-websites. Door het raadplegen van de website, accepteert de bezoeker expliciet de voorwaarden van deze disclaimer. SBM+ kan de voorwaarden van deze disclaimer op elk moment eenzijdig wijzigen.

Tenzij anders bepaald zijn de pagina’s en simulaties bekeken of verkregen door de bezoeker via de interactieve applicaties puur informatief. Alle gegevens op de site worden met de grootste zorg door SBM+ onderhouden onder gebruikmaking van uitsluitend betrouwbare informatiebronnen. Gezien de snelle evolutie en complexiteit van het gebruikte materiaal, bieden wij geen enkele garantie omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via deze website. SBM+ wijst daarom alle aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die wordt geleden door de toegang, raadpleging of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of het gebruik van de interactieve applicaties af.

Het gebruik van de informatie op de website is altijd specifiek voor een geval. De informatie vervangt geen advies en ondersteuning in concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij selecteert en voor de consequenties die het gebruik van de informatie voor hem of haar kunnen hebben.
De website kan in principe op elk moment worden geraadpleegd behalve in het geval dat er onderhoud wordt gepleegd aan de technologie of de inhoud of wanneer er reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de website. SBM+ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website of onderdelen daarvan, voor enige beperkingen van het gebruik, enz.

Deze website bevat links naar andere websites. Het staat de bezoeker vrij om deze websites te bezoeken. SBM+ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar de links verwijzen en biedt geen enkele garantie voor het veiligheidsniveau van deze sites.

De intellectuele eigendomsrechten van de website, de logo’s, de informatie, de interactieve applicaties, enz., zijn eigendom van SBM+ en zijn eveneens beschermd door auteursrecht. Het is verboden om (een gedeelte van) deze site op welke wijze en in welke vorm dan ook te kopiëren, aan te passen of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SBM+.

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 8 december 1992. Meer informatie: privacy.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen hebben rechtsbevoegdheid.


Chargement en cours
Chargement en cours